Domů Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost ELEXIM, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu, nebo pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ELEXIM, a.s., se sídlem Riegrovo nám. 179, 767 01 Kroměříž, IČO: 25565044, zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 6930 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Riegrovo nám. 179, 767 01 Kroměříž, adresa elektronické pošty info@elexim.net, telefon +420 573 335 009.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); nebo je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); nebo je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 

Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, společnost, e-mail, telefonní číslo.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

– oprávněný zájem správce či třetí strany k plnění požadavku subjektu na zaslání nabídky, odpověď na dotaz nebo komentář článku, zboží či služby; nebo
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či pro vedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy; nebo po dobu 3 let.

 

Další příjemci osobních údajů

 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či služeb, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

 

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů

 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Potřebujete poradit?
Napište nám nebo zavolejte.

Náš tým je vám kdykoliv k dispozici.

Kontaktujte nás